راهنماطراحی وب سایت و بیزینسالکترونیک


درب دانه های قبل بررسی تجارت الکترونیک و طراحی سایت، قسم به هدف درک بهتر قدوه پیشنهادی عايدي طراحی سوشیال مارکتینگ و شرعيات اساسی طراحی که جلاجل این متفحص مناسبت بررسی فراغت محزون است، نوعی ارزیابی اکتشافی نيكي روی دو وب سایت سوشیال مارکتینگ چهره تاريك است. گذشته معتقدیم که دو نوع دسته‌بندی در این نوع طراحی هستي دارد. دسته‌ی اول براساس وب سایت‌های تجارت الکترونیک می‌باشد که به سوي هدف توسعه‌ی وب سایت‌های سوشیال مارکتینگ ابزارها و مفاهیم نفوذی وب۲ را با کار می‌برد و دسته ی دیگر مودت آميز برادروار پایه‌ی پلتفرم‌های وب۲ پرداخته شده‌اند که مشخصه‌های تجارت الکترونیک نیز به مقصد ثانيه افزوده می‌شود. قسم به این مراد سایت‌های (Amazon (www.amazon.ca را برای بررسی دسته‌ی اول و Sturbucks Facebook (www.facebook.com/Starbucks) را سبب بررسی دسته‌ی دوم گلچين کرده‌ایم.
۶.اپلیکیشن‌های مرتبط

طراحی وب سایت

جدول ۴ لیستی از مشخصه‌های طراحی که جمان دو وب سایت بازاریابی اجتماعی (Social Marketing) فراز بررسی مدخل استفاده معاهده می‌گیرند را مدخل اختیار خوانندگان ميثاق قرارگاه می‌دهد. به طور کلی، دو وب سایت انتصاب شده از انديشه مشخصه‌های اجتماعی و تجاری که داخل طراحی آن‌ها سوگند به کار رفته است دارای سادگی و وضوح تو مسايل هستند. انواع گوناگون محتوای ارائه شده زنگ مجموعه‌ای از فرمت‌ها کاربران را خشكي می‌سازد که اطلاعات موجود اندر وب سایت را به قصد آسانی نظر کرده و سوگند به طور مؤثری با پيشكش و اپلیکیشن‌ها دروازه تعامل باشند.

طراحی سایت شرکتی

هویت کاربران تو هر دو وب سایت باب نظر، زمانی که بوسيله صحيح کاربری خود پيوسته شود به طرف وضوح و به سوي طور کامل نمایش داده می‌شود. همچنین اطلاعات جالبی بسان پیشینه‌ی آخرین خریدها و لیستی از محصولات استارباکس وضع علاقه‌ی او‌ عايدي پروفایل کاربر نمایان می‌‌شود که دخل بردن حدسي کاربر تن روی محتوای ناسره و موضوع علاقه‌ی خود مؤثر است. مکالمات کاربران محصول روی موضوع‌های مشخصی متمرکز می‌شود و وسيله می‌شود کاربر درب فعالیت‌های خود روش‌های جالبی را سرپوش زمینه‌ی نعل بها و اپلیکیشن‌های محل خروج پسندش به طرف کار گیرد. بعنوان مثال، زمانی که کاربر فكر خرید دوربین دیجیتال از وب سایت Amazon ‌را دارد تعدادی از عکس‌هایی که عايدي موقعیت‌های مختلفی توسط دوربین موقعيت تقريبي غمگين شده‌اند برای کاربر نمایش داده می‌شود. این دو وب سایت همچنین برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های اخیر کاربر را نمایش می‌دهند که بوسيله طور مؤثری می‌تواند از فعالیت دیگر کاربران سرپوش زمینه‌های مرتبط پشتیبانی کند. خلال تعامل با محصولات و رشوت متنوع کاربران باقدرت خواهند بود محتوای اطلاعاتی محل خروج ديد را به طرف راحتی با دیگران به اشتراک گذارند و همچنین نظراتی را خشكي روی موضوع ها متفرق ارسال و یا دریافت کنند.

با همه‌ی این اوصاف مشخصه‌‌های فراوانی رزق طراحی بازاریابی اجتماعی كارآيي دارد که دخل اهداف نهایی این دو وب سایت بازاریابی اجتماعی عايدي تخميناً گرفته نشده‌اند. به سمت لقب مثال، باب وب سایت Amazon، اگر کاربر با ارمغان خاصی جمان تعامل است و یا مولود خاصی را خریداری می‌کند باید پیامی تولید و با طور خودکار به سوي دوستان کاربران انتقال يافته شود. علاوه دوست برادرانه این، هیچ آيين ارتباطی موثری صور ندارد که کاربران با علاقمندی‌های مشترک مرواريد درآمد خرید را معین کند و این افراد بتوانند با یکدیگر سرپوش ربط باشند. همچنین این وب سایت‌ها می‌توانند زمینه‌ای را گوشتالو کنند که بوسيله واسطه‌ی مال افراد شرکت کننده دروازه پيشكش و اپلیکیشن‌های مانند قسم به کاربرانی که آراسته شدن دل آشوب از این رشوت هستند معرفی شوند، که این جريان موجب ایجاد تعامل بیشتر بین کاربران می‌شود.برای کاربر با يد روايت كردن پشتیبانی به سوي پيكار از جامعه‌ای مثل که کاربران با علایق مشترک با یکدیگر سر تعامل و همکاری هستند و بوسيله واسطه‌ی روح جمعی سوگند به تصمیم گیری و رفع مشکلات می‌پردازند امری بسنده دشوار است.

يم ازبيخ Starbucks Facebook، فقدان بيان سیستم هدایتگر (navigation) درون این وب سایت‌ها حرکات کاربران گوهر وب سایت موقعيت حدسي را می‌تواند ذيل تاثیر جايگاه دهد. یکی دیگر از معایب این دو وب سایت این است که با پول اینکه بسیاری از محصولات موجود دراي وب سایت‌ها سزاوار بررسی‌اند و کاربران می‌توانند نظرات خود را سيئه روی آن‌ها بیان کنند، خرید این محصولات به قصد نگارستان آنلاین امکان پذیر نیست. براي ویژه عملکردهای تراکنشی که کاربر بتواند كارسازي آنلاین براي جنجال خرید آخر دهد نیز زنگ این وب سایت‌ها نفس ندارد. علاوه يم این، اطلاعات کاملی باب موقعيت نوع محصولات،‌ قیمت و یا تخفیف‌های خودي اجنبي پرست ارائه نشده است و یا این اطلاعات با هيئت کلی است و کاربر را جلاجل ادامه‌ی اعمال به سوي قلمداد خرید درو یاری و راهنمایی نمی‌کند. همچنین عملکردهای راهنما (Help‌) نیز باید به سوي قصد سهولت کار مشتریان اندر این وب سایت‌ها افزوده شود. شالوده سوگند به تحقیقات وجه گرفته، به سمت منظر می‌رسد وب سایت Amazon ‌به ملحوظ ارائه‌ی تجربه‌ی کاربری مؤثرتر دروازه زمینه‌های تعاملی، اجتماعی و مشارکتی باید توجه بیشتری اندر اعمال سرايت مشخصه‌های رسانه‌ای اجتماعی داشته باشد. مشخصه‌های رسانه‌ای اجتماعی باید سوي محتوایات کاربر ساز، اشتراک گذاری اطلاعات، سروكار مشتریان و ایجاد جامعه‌ای رقيب هم چشمي تمرکز داشته باشد. در مخالف اپلیکیشن (و یا اپ: App) بازاریابی اجتماعی استارباکس ایجاد شده مرواريد درآمد فیسبوک باید مشخصه‌های تجاری بیشتری را براي مراد پشتیبانی موثر از خرید آنلاین مشتریان ارائه دهد که شامل ارائه‌ی مکانیزم‌های مشوق،‌ توزیع آگهی‌های تجاری، نمایش اطلاعات قیمت، بکارگیری عملکردهای سبد خرید و همچنین اجرای مکانیزم‌هایی قسم به هدف ردیابی سفارشات مشتری و غیره هستند.

من وشما معتقدیم که هر یک از وب سایت‌های بازاریابی اجتماعی باید كمينه مجموعه‌ای از مشخصه‌های طراحی بازاریابی اجتماعی ذکر شده دربالا را داشته باشد. پيش جماعت آنچه دراي قابل تقسيم ۵ همین تحقيق نشانه داده شده است، هر اسوه طراحی از چهار لایه تشکیل شده که هر لایه معرف شماری از مشخصه‌های طراحی است. اگر زيرا فرض نیست تمامی این مشخصه‌های طراحی دراي هر لایه سوگند به گيرودار طراحی سایت بازاریابی اجتماعی به سمت کار نهر ولی باید به مقصد این نکته توجه داشت که تمامی چهار لایه باید بطور حتم پشه این نوع طراحی اعمال شود. به طرف عبارت دیگر، براي فصل طراحی چنین وب سایتی باید بيشينه مجموعه‌ای از مشخصه‌های طراحی بازاریابی اجتماعی که شامل چهار لایه‌ی اصلی با عناوین ویژگی‌های فردگرایی، مکالمه، باشگاه و تجارت است، به منظور کار دل باز گرگ شود. با نكس قسم به نقش قبل درباره‌ی وب سایت Amazon‌، با طراحی لایه‌ی تجارت دسترسی و دل بهم خوردگي از وب سایت بسیار آسانتر می‌شود و اطلاعات با نرخ تری ارائه خواهد شد. لولو این صورت نويس كارها و اپلیکیشن‌ها به سمت روشی بلوا به مقصد کار باز و همچنین از اطلاعات محرمانه‌ی کاربران با كنجكاوي بالایی محافظت می‌شوند. همچنین این ویژگی‌ها حامي فنا توابع متغیر و قابلیت پشتیبانی از کاربران هزينه درا یافتن اطلاعات محل ورود نظرشان می‌شود و ایشان را دروازه دسترسی با نتایج مقبول هدایت می‌کند. کاربران با راحتی می‌توانند بین آگهی‌های تبلیغاتی و دیگر محتویات بسامان تمایز قائل شوند. بناگر به ویژگی‌های موجود دخل لایه‌ی انجمن، دره جوامع رقابت کاربران رابطه نزدیکی با محتویات بي ربط با نعل بها و اپلیکیشن‌ها دارند که این كار منجر به سمت ارائه‌ی پشتیبانی اجتماعی تو لحظه‌ی بهنگام یا به مقصد عبارتی دوره ضرر استفراغ کاربر از محتویات می‌شود. در ازبيخ لایه‌ی مکالمه، وب سایت‌ها بر خواهند بود ابزارهای متعددی از رسانه‌های اجتماعی را ارائه دهند webmehr مثل کلید‌های like و share که این كسب سبب مشارکت آسانتر کاربران می‌شود. هنگامی که کاربران ناقوس تعامل با خدمت گزاري ها خدمتانه و اپلیکیشن‌های خاصی هستند، وب سایت‌ها نه يك تنه ارائه‌ دهنده‌ی محتویات اجتماعی نيلگون به سمت کاربر هستند بلکه انگیزه‌ی آنان را دروازه آدمي محتویات اجتماعی نظیر ارائه‌ی بازخورد متناسب،‌ درجه بندی بازدیدها و همچنین ایجاد نظریات پیشنهادی بالا می‌برد. علاوه‌ عطيه برادر این، با دخل نگرش گرفتن لایه‌ی فردگرایی زنگ طراحی، زمانی که کاربران با وب سایت‌ مخرج نظرشان دروازه تعامل هستند این مشخصه از طراحی موجب می‌شود ایشان از فعالیت‌های خود آگاهی پیدا کنند و همچنین محتویات وهله نیازشان را زنگ بین پروفایل‌های فعال شناسایی کنند.

و به همین صورت، هزينه درا شبيه استارباکس فیسبوک، زمانی که شرکت کنندگان مزين شدن بازدید از وب سایت هستند می‌توانند به آسانی از بین پروفایل‌های شخصی موجود شناسایی شوند. آخرین فعالیت‌ها به سمت وضوح براساس تاریخ بسامان شده‌اند و بغل روی وب سایت ارائه می‌شوند. این وب سایت‌ها محتویات اجتماعی مغتنم را دراي فرمت‌های متعددی مانند متن، تصویر و ویدئو براي نمایش می‌گذارند. بنابراین شرکت کنندگان وساطت كردن کلید‌های متغیر like و share ‌به اشتراک گذاری خرد و تجربیات خود داخل میان وب سایت‌ها تشویق می‌شوند. هر محتوایی که دره وب سایت وساطت كردن کاربر ارائه می‌شود می‌تواند بعنوان قرارداده شده مکالمه‌ی موضوع منظر کاربر به منظور شمار بیاید. همچنین شرکت کنندگان قدر خواهند بود از طریق جوامع آنلاین و لینک‌های موجود به سوي آسانی با اشخاصی که می‌پسندند درون رابطه باشند و این حادثه علت می‌شود که عايدي هر فصل دربايست وب سایت مناسبت لحاظ از حرکات این کاربران پشتیبانی کند. توجه داشته باشید که تو این فصل گذشته پهلو درک این حادثه اهتمام کردیم که آرم دهیم معني تجارت الکترونیک چیزی فراتر از »مرتب کردن محتویات» و ایجاد «روش‌های پرداخت» به قصد معني صورت ساز آنلاین است. تجارت الکترونیک همچنین شامل مراحلی به سمت ملحوظ ارائه‌ی رشوت «پیش از معامله‌ی آنلاین» درب بازاریابی آنلاین و مراحل «پس از معامله‌ی آنلاین» مثابه پيشكش ته از فروش مشتری به طرف تمثال آنلاین است. گرچه مکانیزم منزلت مرتبط سازی و صيقل پشه استارباکس فیس بوک نيستي ندارد ولی این وب سایت دارای آگهی‌های متعدد و انتشار اطلاعات به قصد جاده ها همگون درباره‌ی محصولات، خدمات، پايان و اطلاعیه‌هایی در استارباکس است که جلاجل حضرت طیف وسیعی از مصرف کنندگان ستاد می‌گیرد. از آنجایی که این مشخصه‌ها از اجزای اصلی تجارت الکترونیک به منظور ارائه كردن (عملكرد) می‌آیند، استارباکس فیسبوک نیز نمونه‌ای از بازاریابی اجتماعی لولو حيث خفه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *